Licencja GPLv3

Ponieważ nasze narzędzia korzystają z GPLv3 i my do niej linkujemy, licencja jest podana tutaj w celach informacyjnych.

          GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Wersja 3, 29 czerwca 2007 Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. Każdy może kopiować i rozpowszechniać dosłowne kopie tego dokumentu licencyjnego, ale nie wolno go zmieniać.
 Wstęp Powszechna Licencja Publiczna GNU jest darmową licencją typu copyleft na oprogramowanie i inne rodzaje dzieł.
 Licencje na większość oprogramowania i innych prac praktycznych mają na celu odebranie ci swobody udostępniania i zmieniania prac. W przeciwieństwie do tego, Powszechna Licencja Publiczna GNU ma na celu zagwarantowanie swobody dzielenia się i zmieniania wszystkich wersji programu — aby upewnić się, że pozostanie wolnym oprogramowaniem dla wszystkich jego użytkowników. My, Fundacja Wolnego Oprogramowania, używamy Powszechnej Licencji Publicznej GNU dla większości naszego oprogramowania; dotyczy to również wszelkich innych utworów wydanych w ten sposób przez ich autorów. Możesz go również zastosować do swoich programów.
 Kiedy mówimy o wolnym oprogramowaniu, mamy na myśli wolność, a nie cenę. Nasze Powszechne Licencje Publiczne mają na celu zapewnienie, że masz swobodę rozpowszechniania kopii wolnego oprogramowania (i opłat za nie, jeśli chcesz), że otrzymujesz kod źródłowy lub możesz go uzyskać, jeśli chcesz, że możesz zmienić oprogramowanie lub użyj jej fragmentów w nowych darmowych programach i że wiesz, że możesz robić takie rzeczy.
 Aby chronić Twoje prawa, musimy uniemożliwić innym odmawianie Ci tych praw lub proszenie Cię o zrzeczenie się praw. Dlatego masz pewne obowiązki, jeśli rozpowszechniasz kopie oprogramowania lub je modyfikujesz: obowiązki dotyczące poszanowania wolności innych.
 Na przykład, jeśli rozpowszechniasz kopie takiego programu, bezpłatnie lub za opłatą, musisz przekazać odbiorcom te same prawa, które otrzymałeś. Musisz upewnić się, że oni również otrzymają lub mogą uzyskać kod źródłowy. I musisz pokazać im te warunki, aby znali swoje prawa.
 Programiści korzystający z GNU GPL chronią Twoje prawa w dwóch etapach: (1) dochodzą praw autorskich do oprogramowania, a (2) oferują ci Licencję, dając ci legalne pozwolenie na kopiowanie, rozpowszechnianie i / lub modyfikowanie.
 Ze względu na ochronę programistów i autorów, GPL wyraźnie wyjaśnia, że ​​nie ma gwarancji na to wolne oprogramowanie. Zarówno ze względu na użytkowników, jak i autorów, GPL wymaga, aby zmodyfikowane wersje były oznaczane jako zmienione, aby ich problemy nie zostały błędnie przypisane autorom poprzednich wersji.
 Niektóre urządzenia są zaprojektowane tak, aby odmawiać użytkownikom dostępu do instalacji lub uruchamiania zmodyfikowanych wersji oprogramowania w nich zawartego, chociaż producent może to zrobić. Jest to zasadniczo niezgodne z celem ochrony wolności użytkowników do zmiany oprogramowania. Systematyczny schemat takiego nadużycia występuje w obszarze produktów przeznaczonych do użytku przez osoby fizyczne, a dokładnie tam, gdzie jest to najbardziej niedopuszczalne. Dlatego zaprojektowaliśmy tę wersję GPL, aby zabronić praktyki dla tych produktów. Jeśli takie problemy pojawią się w znacznym stopniu w innych domenach, jesteśmy gotowi rozszerzyć to postanowienie na te domeny w przyszłych wersjach GPL, zgodnie z potrzebą ochrony wolności użytkowników.
 Wreszcie, każdy program jest stale zagrożony patentami na oprogramowanie.
 Stany nie powinny zezwalać, aby patenty ograniczały rozwój i używanie oprogramowania na komputerach ogólnego przeznaczenia, ale tym, które to robią, chcemy uniknąć szczególnego niebezpieczeństwa, że ​​patenty zastosowane na wolny program mogą uczynić go skutecznie zastrzeżonym. Aby temu zapobiec, GPL zapewnia, że ​​patenty nie mogą być użyte do uczynienia programu niewolnym.
 Poniżej przedstawiono dokładne warunki kopiowania, rozpowszechniania i modyfikacji.
 REGULAMIN 0. Definicje.
 „Ta licencja” odnosi się do wersji 3 Powszechnej Licencji Publicznej GNU.
 „Prawa autorskie” oznaczają również prawa podobne do praw autorskich, które mają zastosowanie do innych rodzajów dzieł, takich jak maski półprzewodnikowe.
 „Program” odnosi się do każdego dzieła objętego prawami autorskimi licencjonowanego na mocy niniejszej Licencji. Każdy licencjobiorca jest adresowany jako „ty”. „Licencjobiorcy” i „odbiorcy” mogą być osobami fizycznymi lub organizacjami.
 „Modyfikowanie” utworu oznacza kopiowanie lub adaptację całości lub części utworu w sposób wymagający zezwolenia na prawa autorskie, inny niż wykonanie dokładnej kopii. Powstała praca nazywana jest „zmodyfikowaną wersją” wcześniejszej pracy lub pracą „opartą na” wcześniejszym utworze.
 „Dzieło objęte licencją” oznacza niezmodyfikowany Program lub pracę opartą na Programie.
 „Rozpowszechnianie” utworu oznacza robienie z nim wszystkiego, co bez pozwolenia naraziłoby Cię bezpośrednio lub wtórnie na odpowiedzialność za naruszenie obowiązującego prawa autorskiego, z wyjątkiem wykonywania go na komputerze lub modyfikowania kopii prywatnej. Propagacja obejmuje kopiowanie, dystrybucję (z modyfikacją lub bez), publiczne udostępnianie, aw niektórych krajach także inne działania.
 „Przekazywanie” utworu oznacza wszelkiego rodzaju rozpowszechnianie, które umożliwia innym stronom wykonywanie lub otrzymywanie kopii. Sama interakcja z użytkownikiem za pośrednictwem sieci komputerowej, bez przesyłania kopii, nie jest przekazem.
 Interaktywny interfejs użytkownika wyświetla „Odpowiednie uwagi prawne” w zakresie, w jakim zawiera wygodną i wyraźnie widoczną funkcję, która (1) wyświetla odpowiednią informację o prawach autorskich oraz (2) informuje użytkownika, że ​​nie ma gwarancji na dzieło (z wyjątkiem zakres, w jakim udzielane są gwarancje), że licencjobiorcy mogą przekazywać pracę na podstawie niniejszej Licencji oraz jak przeglądać kopię tej Licencji. Jeśli interfejs przedstawia listę poleceń lub opcji użytkownika, takich jak menu, to wyróżniony element na liście spełnia to kryterium.
 1. Kod źródłowy.
 „Kod źródłowy” utworu oznacza preferowaną formę utworu do dokonywania w nim modyfikacji. „Kod obiektowy” oznacza dowolną formę utworu niebędącą źródłem.
 „Standardowy interfejs” oznacza interfejs, który jest albo oficjalnym standardem zdefiniowanym przez uznany organ normalizacyjny, albo, w przypadku interfejsów określonych dla konkretnego języka programowania, takim, który jest szeroko stosowany wśród programistów pracujących w tym języku.
 „Biblioteki systemowe” wykonywalnego utworu obejmują wszystko, poza utworem jako całością, co (a) jest zawarte w zwykłej formie opakowania Głównego Komponentu, ale nie jest częścią tego Głównego Komponentu, oraz (b) służy jedynie umożliwieniu korzystania z pracy z tym Głównym Komponentem lub implementacji Standardowego Interfejsu, dla którego implementacja jest publicznie dostępna w postaci kodu źródłowego. „Główny Komponent” w tym kontekście oznacza główny zasadniczy komponent (jądro, system okien itd.) konkretnego systemu operacyjnego (jeśli istnieje), na którym działa wykonywalny utwór, lub kompilator użyty do wytworzenia utworu, lub interpreter kodu obiektowego używany do jego uruchomienia.
 „Odpowiadające Źródło” dla dzieła w postaci kodu wynikowego oznacza cały kod źródłowy potrzebny do wygenerowania, zainstalowania i (w przypadku dzieła wykonywalnego) uruchomienia kodu wynikowego i modyfikacji dzieła, w tym skrypty do kontrolowania tych działań. Nie obejmuje jednak Bibliotek systemowych utworu ani narzędzi ogólnego przeznaczenia ani ogólnie dostępnych bezpłatnych programów, które są używane w niezmodyfikowanej postaci podczas wykonywania tych czynności, ale które nie są częścią utworu. Na przykład Odpowiednie źródło obejmuje pliki definicji interfejsu powiązane z plikami źródłowymi utworu oraz kod źródłowy dla bibliotek współdzielonych i dynamicznie dołączanych podprogramów, których utwór jest specjalnie zaprojektowany, aby wymagał tego, na przykład poprzez intymną komunikację danych lub przepływ kontroli między tymi podprogramami i inne części pracy.
 Odpowiednie Źródło nie musi zawierać niczego, co użytkownicy mogą automatycznie zregenerować z innych części Odpowiedniego Źródła.
 Odpowiednim źródłem pracy w formie kodu źródłowego jest ta sama praca.
 2. Uprawnienia podstawowe.
 Wszelkie prawa przyznane na mocy niniejszej Licencji są udzielane na czas obowiązywania praw autorskich do Programu i są nieodwołalne pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Niniejsza Licencja wyraźnie potwierdza Twoje nieograniczone pozwolenie na uruchamianie niezmodyfikowanego Programu. Wynik uruchomienia utworu objętego licencją jest objęty niniejszą Licencją tylko wtedy, gdy wynik, biorąc pod uwagę jego treść, stanowi utwór objęty licencją. Niniejsza Licencja potwierdza Twoje prawa do dozwolonego użytku lub innych równoważnych, zgodnie z prawem autorskim.
 Możesz tworzyć, uruchamiać i rozpowszechniać objęte dziełami, których nie przekazujesz, bez żadnych warunków, o ile Twoja licencja pozostaje w mocy. Możesz przekazywać objęte dzieła innym osobom wyłącznie w celu dokonania przez nich modyfikacji wyłącznie dla Ciebie lub zapewnić Ci udogodnienia do prowadzenia tych prac, pod warunkiem, że przestrzegasz warunków niniejszej Licencji przy przekazywaniu wszelkich materiałów, nad którymi nie masz kontroli. Prawo autorskie. Osoby, które w ten sposób tworzą lub prowadzą objęte dziełami dla Ciebie, muszą to robić wyłącznie w Twoim imieniu, pod Twoim kierownictwem i kontrolą, na warunkach, które zabraniają im tworzenia jakichkolwiek kopii Twoich materiałów chronionych prawem autorskim poza ich relacją z Tobą.
 Przenoszenie w innych okolicznościach jest dozwolone wyłącznie na warunkach określonych poniżej. Sublicencjonowanie jest niedozwolone; sekcja 10 sprawia, że ​​jest to zbędne.
 3. Ochrona praw użytkowników przed ustawą o przeciwdziałaniu obejściu.
 Nie zadaszony pracy uznaje się za część skutecznego środka technicznego w ramach obowiązującego prawa pełniącego obowiązki wynikające z art 11 traktatu WIPO o prawie autorskim przyjętej na 20 grudnia 1996 lub podobnych przepisów zakazujących lub ograniczających obchodzenie takich środków.
 Przekazując utwór objęty klauzulą ​​poufności, zrzekasz się jakiejkolwiek mocy prawnej, aby zakazać obchodzenia środków technologicznych w zakresie, w jakim takie obejście zostało dokonane poprzez korzystanie z praw wynikających z niniejszej Licencji w odniesieniu do pracy objętej niniejszą umową, a także zrzekasz się zamiaru ograniczenia działania lub modyfikacji pracować jako środek egzekwowania, przeciwko użytkownikom dzieła, swoich lub osób trzecich praw do zakazu obchodzenia środków technologicznych.
 4. Przekazywanie dokładnych kopii.
 Mogą Państwo przekazać dosłowne kopie kodu źródłowego Programu w jego postaci, w dowolnym medium, pod warunkiem, że w odpowiedni sposób i odpowiednio publikujecie na każdej kopii odpowiednią informację o prawach autorskich; zachowują w stanie nienaruszonym wszystkie powiadomienia stwierdzające, że niniejsza Licencja i wszelkie nieprzypisujące warunki dodane zgodnie z sekcją 7 mają zastosowanie do kodu; zachowaj wszystkie powiadomienia o braku jakiejkolwiek gwarancji; i przekazać wszystkim odbiorcom kopię niniejszej Licencji wraz z Programem.
 Możesz pobrać dowolną cenę lub nie zapłacić za każdą przesyłaną przez siebie kopię, a za opłatą możesz zaoferować pomoc lub ochronę gwarancyjną.
 5. Przekazywanie zmodyfikowanych wersji źródłowych.
 Możesz przekazać pracę opartą na Programie lub modyfikacje w celu wyprodukowania jej z Programu, w formie kodu źródłowego zgodnie z warunkami sekcji 4, pod warunkiem, że spełniasz również wszystkie poniższe warunki: a) Praca musi być wyraźnie widoczna. zawiadomienia stwierdzające, że je zmodyfikowałeś i podające odpowiednią datę.
 b) Praca musi być opatrzona wyraźnymi uwagami stwierdzającymi, że została wydana na podstawie niniejszej Licencji oraz wszelkich warunków dodanych w punkcie 7. Wymóg ten modyfikuje wymóg w sekcji 4 dotyczący „zachowania wszystkich zawiadomień w stanie nienaruszonym”.
 c) Musisz licencjonować całą pracę, jako całość, w ramach niniejszej Licencji każdemu, kto wejdzie w posiadanie kopii. less sposób ich pakowania. Niniejsza Licencja nie daje uprawnień do licencjonowania utworu w jakikolwiek inny sposób, ale nie unieważnia takiego zezwolenia, jeśli otrzymałeś je oddzielnie.
 d) Jeśli praca ma interakcyjne interfejsy użytkownika, każdy musi wyświetlać Odpowiednie Informacje prawne; Jeśli jednak Program ma interaktywne interfejsy, które nie wyświetlają Odpowiednich Informacji Prawnych, Twoja praca nie musi tego robić.
 Kompilacja utworu objętego licencją z innymi odrębnymi i niezależnymi utworami, które ze swej natury nie są rozszerzeniami utworu objętego licencją i które nie są z nim połączone w taki sposób, że tworzą większy program w lub na woluminie magazynu lub dystrybucji medium, jest nazywane „agregatem”, jeśli kompilacja i wynikające z niej prawa autorskie nie są wykorzystywane do ograniczania dostępu lub praw prawnych użytkowników kompilacji poza to, na co zezwalają poszczególne dzieła. Włączenie utworu objętego do agregatu nie powoduje, że niniejsza Licencja ma zastosowanie do pozostałych części agregatu.
 6. Przenoszenie formularzy niebędących źródłem.
 Możesz przekazać dzieło objęte licencją w formie kodu wynikowego zgodnie z postanowieniami sekcji 4 i 5, pod warunkiem, że przekażesz również odpowiednie źródło do odczytu maszynowego zgodnie z warunkami niniejszej Licencji, w jeden z następujących sposobów: a) Przekaż kod wynikowy w , lub zawarty w produkcie fizycznym (w tym fizycznym nośniku dystrybucji), któremu towarzyszy Odpowiednie Źródło utrwalone na trwałym nośniku fizycznym zwyczajowo używanym do wymiany oprogramowania.
 b) Prześlij kod obiektu do fizycznego produktu (w tym fizycznego medium dystrybucyjnego) lub dołączony do niego, z dołączoną pisemną ofertą, ważną przez co najmniej trzy lata i ważną przez cały okres oferowania części zamiennych lub obsługi klienta. model produktu, aby każdy, kto posiada kod obiektowy, otrzymał (1) kopię odpowiedniego źródła dla całego oprogramowania w produkcie, objętego niniejszą Licencją, na trwałym nośniku fizycznym zwykle używanym do wymiany oprogramowania, za cenę więcej niż rozsądny koszt fizycznego wykonania tego przekazania źródła lub (2) dostępu do skopiowania Odpowiedniego Źródła z serwera sieciowego bez żadnych opłat.
 c) Przekaże pojedyncze kopie kodu wynikowego z kopią pisemnej oferty dostarczenia Odpowiedniego Źródła. Ta alternatywa jest dozwolona tylko okazjonalnie i niekomercyjnie i tylko wtedy, gdy otrzymałeś kod wynikowy z taką ofertą, zgodnie z podpunktem 6b.
 d) Przekaż kod obiektowy, oferując dostęp z wyznaczonego miejsca (bezpłatnie lub za opłatą) i zaoferuj równoważny dostęp do Odpowiedniego Źródła w ten sam sposób przez to samo miejsce bez dodatkowych opłat. Nie musisz wymagać od odbiorców kopiowania odpowiedniego źródła wraz z kodem wynikowym. Jeśli miejscem kopiowania kodu wynikowego jest serwer sieciowy, Odpowiednie Źródło może znajdować się na innym serwerze (obsługiwanym przez Ciebie lub osobę trzecią), który obsługuje równoważne funkcje kopiowania, pod warunkiem, że obok kodu wynikowego zachowasz jasne wskazówki, gdzie znajdź odpowiednie źródło. less tego, na jakim serwerze znajduje się odpowiednie źródło, pozostajesz zobowiązany do zapewnienia, że ​​jest ono dostępne tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia tych wymagań. e) Przekaż kod wynikowy za pomocą transmisji peer-to-peer, pod warunkiem, że poinformujesz innych partnerów, gdzie kod wynikowy i Odpowiednie Źródło utworu są oferowane publicznie bezpłatnie zgodnie z podpunktem 6d. Oddzielna część kodu wynikowego, której kod źródłowy jest wykluczony z odpowiedniego źródła jako Biblioteki systemowej, nie musi być uwzględniona w przekazywaniu pracy kodu wynikowego. „Produkt użytkownika” to albo (1) „produkt konsumencki”, co oznacza jakąkolwiek materialną własność osobistą, która jest zwykle używana do celów osobistych, rodzinnych lub domowych, albo (2) wszystko, co zostało zaprojektowane lub sprzedane w celu włączenia do mieszkania. Przy ustalaniu, czy produkt jest towarem konsumenckim, sprawy wątpliwe rozstrzyga się na korzyść ubezpieczenia. W przypadku konkretnego produktu otrzymanego przez konkretnego użytkownika „normalnie używany” odnosi się do typowego lub powszechnego użycia tej klasy produktów, zważywszyless statusu konkretnego użytkownika lub sposobu, w jaki dany użytkownik faktycznie korzysta z produktu, oczekuje lub powinien używać produktu. Produkt jest postrzegany jako produkt konsumenckiless czy produkt ma istotne zastosowania komercyjne, przemysłowe lub niekonsumenckie, nieless takie zastosowania stanowią jedyny istotny sposób użytkowania produktu. „Informacje o instalacji” dla Produktu użytkownika oznaczają wszelkie metody, procedury, klucze autoryzacyjne lub inne informacje wymagane do zainstalowania i wykonania zmodyfikowanych wersji dzieła objętego umową w tym Produkcie użytkownika ze zmodyfikowanej wersji jego odpowiedniego źródła. Informacje muszą wystarczyć, aby zapewnić, że dalsze funkcjonowanie zmodyfikowanego kodu wynikowego nie zostanie w żadnym wypadku uniemożliwione lub zakłócone wyłącznie z powodu dokonania modyfikacji. Jeśli przekażesz kod wynikowy zgodnie z niniejszą sekcją w, z lub specjalnie do użytku w Produkcie użytkownika, a przekazanie następuje w ramach transakcji, w której prawo do posiadania i używania Produktu użytkownika zostaje przeniesione na odbiorca bezterminowo lub na czas określony (dotless sposobu, w jaki transakcja jest scharakteryzowana), Odpowiedniemu Źródłu przekazanemu w tej sekcji muszą towarzyszyć Informacje o instalacji. Ale to wymaganie nie ma zastosowania, jeśli ani Ty, ani żadna strona trzecia nie zachowujecie możliwości zainstalowania zmodyfikowanego kodu obiektowego na Produkcie Użytkownika (na przykład praca została zainstalowana w pamięci ROM).
 Wymóg podania Informacji o instalacji nie obejmuje wymogu dalszego świadczenia usług pomocy technicznej, gwarancji lub aktualizacji dla pracy, która została zmodyfikowana lub zainstalowana przez odbiorcę, ani dla Produktu użytkownika, w którym zostały zmodyfikowane lub zainstalowane. Dostęp do sieci może zostać odmówiony, gdy sama modyfikacja w istotny sposób i niekorzystnie wpływa na działanie sieci lub narusza zasady i protokoły komunikacji w sieci.
 Odpowiednie Źródło przekazane, a Informacje o Instalacji dostarczone, zgodnie z tą sekcją muszą być w formacie, który jest publicznie udokumentowany (oraz z implementacją dostępną publicznie w formie kodu źródłowego) i nie wymagać specjalnego hasła ani klucza do rozpakowywania, czytania lub kopiowanie.
 7. Dodatkowe warunki.
 „Dodatkowe zezwolenia” to warunki uzupełniające warunki niniejszej Licencji poprzez dokonanie wyjątków od jednego lub większej liczby jej warunków.
 Dodatkowe zezwolenia mające zastosowanie do całego Programu będą traktowane tak, jakby były zawarte w niniejszej Licencji, w zakresie, w jakim są ważne zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dodatkowe zezwolenia dotyczą tylko części Programu, część ta może być używana oddzielnie na podstawie tych zezwoleń, ale cały Program podlega niniejszej Licencji bez względu na dodatkowe zezwolenia.
 Kiedy przekazujesz kopię dzieła objętego licencją, możesz według własnego uznania usunąć wszelkie dodatkowe uprawnienia z tej kopii lub z dowolnej jej części. (Dodatkowe uprawnienia mogą być napisane tak, aby wymagać ich usunięcia w niektórych przypadkach, gdy modyfikujesz dzieło.) Możesz umieścić dodatkowe uprawnienia na materiałach dodanych przez Ciebie do objętego dzieła, na które masz lub możesz udzielić odpowiedniego zezwolenia dotyczącego praw autorskich.
 Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszej Licencji, w przypadku materiałów, które dodajesz do dzieła objętego licencją, możesz (jeśli jest to upoważnione przez posiadaczy praw autorskich do tego materiału) uzupełnić warunki niniejszej Licencji o warunki: a) Zrzeczenie się gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności inaczej niż w warunkach sekcji 15 i 16 niniejszej Licencji; lub b) Żądania zachowania określonych uzasadnionych uwag prawnych lub atrybucji autora w tym materiale lub w Odpowiednich uwagach prawnych wyświetlanych w dziełach go zawierających; lub c) zakaz wprowadzania w błąd co do pochodzenia tego materiału lub wymaganie, aby zmodyfikowane wersje takiego materiału były oznaczone w rozsądny sposób jako różniące się od wersji oryginalnej; lub d) Ograniczenie wykorzystania w celach reklamowych nazwisk licencjodawców lub autorów materiału; lub e) Odmowa przyznania praw na mocy prawa o znakach towarowych do korzystania z niektórych nazw handlowych, znaków towarowych lub znaków usługowych; lub f) Żądanie odszkodowania od licencjodawców i autorów tego materiału przez każdego, kto przekazuje materiał (lub jego zmodyfikowane wersje) z umownymi założeniami odpowiedzialności wobec odbiorcy, za jakąkolwiek odpowiedzialność, którą te założenia umowne bezpośrednio nakładają na tych licencjodawców i autorów.
 Wszystkie inne niedozwolone warunki dodatkowe są uważane za „dalsze ograniczenia” w rozumieniu sekcji 10. Jeśli otrzymany Program lub jakakolwiek jego część zawiera zawiadomienie stwierdzające, że podlega on niniejszej Licencji wraz z terminem będącym dalszym ograniczeniem, możesz usunąć ten warunek. Jeśli dokument licencyjny zawiera dodatkowe ograniczenie, ale zezwala na ponowne licencjonowanie lub przenoszenie na podstawie niniejszej Licencji, możesz dodać do objętego licencją materiał podlegający warunkom tego dokumentu licencyjnego, pod warunkiem, że dalsze ograniczenie nie będzie obowiązywać po takim ponownym licencjonowaniu lub przekazywaniu.
 Jeśli dodasz warunki do utworu objętego licencją zgodnie z tą sekcją, musisz umieścić w odpowiednich plikach źródłowych oświadczenie o dodatkowych warunkach, które mają zastosowanie do tych plików, lub powiadomienie wskazujące, gdzie znaleźć odpowiednie warunki.
 Warunki dodatkowe, dopuszczalne lub niedozwolone, mogą być wyrażone w formie odrębnej pisemnej licencji lub określone jako wyjątki; powyższe wymagania obowiązują w obu kierunkach.
 8. Zakończenie.
 Nie możesz propagować ani modyfikować dzieła objętego licencją, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w niniejszej Licencji. Wszelkie próby propagowania lub modyfikowania go w inny sposób są nieważne i automatycznie wygaszają prawa użytkownika wynikające z niniejszej Licencji (w tym wszelkie licencje patentowe przyznane zgodnie z akapitem trzecim punktu 11).
less oraz do czasu wyraźnego i ostatecznego wypowiedzenia licencji przez właściciela praw autorskich, oraz (b) na stałe, jeśli właściciel praw autorskich nie powiadomi Cię o naruszeniu w jakiś rozsądny sposób przed upływem 60 dni od wygaśnięcia.
 Ponadto twoja licencja od określonego właściciela praw autorskich jest przywracana na stałe, jeśli właściciel praw autorskich powiadomi Cię o naruszeniu w jakiś rozsądny sposób, po raz pierwszy otrzymałeś zawiadomienie o naruszeniu tej Licencji (dla jakiejkolwiek pracy) od tego właściciela praw autorskich, i wyleczysz naruszenie przed 30 dni po otrzymaniu powiadomienia.
 Wygaśnięcie Twoich praw wynikających z tej sekcji nie powoduje wygaśnięcia licencji stron, które otrzymały od Ciebie kopie lub prawa na mocy niniejszej Licencji. Jeśli Twoje prawa zostały wypowiedziane i nie zostały trwale przywrócone, nie kwalifikujesz się do otrzymania nowych licencji na ten sam materiał zgodnie z sekcją 10.
 9. Akceptacja nie jest wymagana w przypadku posiadania kopii.
 Nie musisz akceptować niniejszej Licencji w celu otrzymania lub uruchomienia kopii Programu. Propagacja pomocnicza utworu objętego licencją, występująca wyłącznie w wyniku korzystania z transmisji peer-to-peer w celu otrzymania kopii, również nie wymaga akceptacji. Jednak nic poza niniejszą Licencją nie daje Ci pozwolenia na rozpowszechnianie lub modyfikowanie jakiejkolwiek objętej nią pracy. Działania te naruszają prawa autorskie, jeśli nie akceptujesz niniejszej Licencji. W związku z tym, modyfikując lub propagując dzieło objęte licencją, wyrażasz zgodę na tę Licencję.
 10. Automatyczne licencjonowanie dalszych odbiorców.
 Za każdym razem, gdy przekazujesz utwór objęty licencją, odbiorca automatycznie otrzymuje licencję od pierwotnych licencjodawców na uruchamianie, modyfikowanie i rozpowszechnianie tego utworu, zgodnie z niniejszą Licencją. Nie ponosisz odpowiedzialności za egzekwowanie przestrzegania niniejszej Licencji przez osoby trzecie.
 „Transakcja podmiotu” to transakcja polegająca na przeniesieniu kontroli nad organizacją lub zasadniczo wszystkich aktywów jednej organizacji, podzieleniu organizacji lub połączeniu organizacji. Jeżeli rozpowszechnianie utworu objętego umową wynika z transakcji podmiotowej, każda strona tej transakcji, która otrzymuje kopię utworu, otrzymuje również wszelkie licencje do utworu, którego poprzednik strony będącej przedmiotem zainteresowania miał lub mógł udzielić na podstawie poprzedniego paragrafu, plus prawo do posiadania Odpowiedniego Źródła pracy od poprzednika będącego przedmiotem zainteresowania, jeśli poprzednik ją posiada lub może ją uzyskać przy rozsądnych staraniach.
 Nie możesz nakładać żadnych dalszych ograniczeń na korzystanie z praw przyznanych lub potwierdzonych na mocy niniejszej Licencji. Na przykład nie możesz nakładać opłaty licencyjnej, tantiem ani innej opłaty za korzystanie z praw przyznanych na mocy niniejszej Licencji, ani wszczynać postępowania sądowego (w tym roszczenia wzajemnego lub roszczenia wzajemnego w procesie sądowym) z zarzutem naruszenia jakiegokolwiek roszczenia patentowego poprzez tworzenie, używanie, sprzedawanie, oferowanie na sprzedaż lub importowanie Programu lub jakiejkolwiek jego części.
 11. Patenty.
 "Współtwórca" to posiadacz praw autorskich, który na mocy niniejszej Licencji upoważnia do używania Programu lub pracy, na której oparty jest Program. Dzieło licencjonowane w ten sposób jest nazywane „wersją kontrybutora”.
 „Podstawowe zastrzeżenia patentowe” kontrybutora to wszystkie roszczenia patentowe będące własnością lub kontrolowane przez kontrybutora, niezależnie od tego, czy zostały już nabyte czy nabyte w przyszłości, które zostałyby naruszone w pewien sposób dozwolony przez niniejszą Licencję, polegający na wytwarzaniu, używaniu lub sprzedawaniu wersji kontrybutora, ale nie uwzględniaj roszczeń, które zostałyby naruszone tylko w wyniku dalszej modyfikacji wersji kontrybutora. Dla celów tej definicji „kontrola” obejmuje prawo do udzielania sublicencji patentowych w sposób zgodny z wymaganiami niniejszej Licencji.
 Każdy uczestnik udziela niewyłącznej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej licencji patentowej na podstawie istotnych roszczeń patentowych dostawcy, na produkcję, użytkowanie, sprzedaż, oferowanie na sprzedaż, importowanie i w inny sposób uruchamianie, modyfikowanie i propagowanie treści wersji współpracownika.
 W kolejnych trzech paragrafach „licencja patentowa” to dowolna wyraźna umowa lub zobowiązanie, jakkolwiek nazwane, do nieegzekwowania patentu (takie jak wyraźne pozwolenie na stosowanie patentu lub zobowiązanie do nie pozywania w sprawie naruszenia patentu). „Przyznanie” takiej licencji patentowej stronie oznacza zawarcie takiej umowy lub zobowiązanie się do nieegzekwowania patentu przeciwko stronie. .
 Jeśli przekazujesz utwór objęty licencją, świadomie polegając na licencji patentowej, a odpowiednie źródło utworu nie jest dostępne dla nikogo do kopiowania, bezpłatnie i zgodnie z warunkami niniejszej Licencji, za pośrednictwem publicznie dostępnego serwera sieciowego lub innego łatwo dostępnego oznacza, że ​​musisz albo (1) spowodować, że odpowiednie źródło będzie dostępne, albo (2) zaaranżować pozbawienie się prawa do korzystania z licencji patentowej na to konkretne dzieło, albo (3) zorganizować w sposób zgodny z wymagania niniejszej Licencji, w celu rozszerzenia licencji patentowej na dalszych odbiorców. „Świadome poleganie” oznacza, że ​​masz faktyczną wiedzę, że bez licencji patentowej przekazanie przez Ciebie utworu objętego umową w danym kraju lub wykorzystanie przez odbiorcę utworu objętego umową w danym kraju naruszyłoby jeden lub więcej możliwych do zidentyfikowania patentów w tym kraju, w którym mieć powody, by sądzić, że są ważne.
 Jeżeli, zgodnie z jedną transakcją lub umową, lub w związku z nią, przekazujesz lub rozpowszechniasz, udzielając przekazania, utworu objętego licencją i udzielasz licencji patentowej niektórym stronom, które otrzymały dane dzieło, upoważniając je do używania, propagowania, modyfikowania lub przekazać konkretną kopię utworu objętego licencją, następnie licencja patentowa, którą przyznajesz, jest automatycznie rozszerzana na wszystkich odbiorców objętych pracą i opartych na niej prac.
 Licencja patentowa jest „dyskryminująca”, jeśli nie obejmuje jej zakresem, zabrania wykonywania lub jest uzależniona od nieskorzystania z jednego lub więcej praw, które zostały wyraźnie przyznane na mocy niniejszej Licencji. less zawarłeś tę umowę lub przyznano licencję patentową przed 28 marca 2007 r.
 Żadne z postanowień niniejszej Licencji nie może być interpretowane jako wyłączające lub ograniczające dorozumiane licencje lub inne mechanizmy obrony przed naruszeniem, które w innym przypadku byłyby dostępne na mocy obowiązującego prawa patentowego.
 12. Żadnego wyrzeczenia się cudzej wolności.
 Jeśli zostaną na Ciebie nałożone warunki (na mocy orzeczenia sądowego, umowy lub w inny sposób), które są sprzeczne z warunkami niniejszej Licencji, nie zwalniają Cię z warunków niniejszej Licencji. Jeśli nie możesz przekazać utworu objętego umową, aby jednocześnie wypełnić swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Licencji i inne stosowne zobowiązania, to w konsekwencji nie możesz go w ogóle przekazać. Na przykład, jeśli zgadzasz się na warunki, które zobowiązują Cię do pobierania tantiem za dalsze przekazywanie od tych, którym przekazujesz Program, jedynym sposobem, w jaki możesz spełnić oba te warunki i niniejszą Licencję, byłoby całkowite powstrzymanie się od przekazywania Programu.
 13. Używaj z Powszechną Licencją Publiczną GNU Affero.
 Bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej Licencji, masz pozwolenie na połączenie lub połączenie dowolnego dzieła objętego licencją z dziełem objętym licencją w wersji 3 Powszechnej Licencji Publicznej GNU Affero w jeden połączony utwór i przekazanie powstałego dzieła. Warunki niniejszej Licencji będą nadal miały zastosowanie do części, która jest utworem objętym umową, ale specjalne wymagania GNU Affero General Public License, rozdział 13, dotyczące interakcji za pośrednictwem sieci, będą miały zastosowanie do kombinacji jako takiej.
 14. Zmienione wersje niniejszej Licencji.
 Fundacja Wolnego Oprogramowania może od czasu do czasu publikować poprawione i/lub nowe wersje GNU General Public License. Takie nowe wersje będą zbliżone duchem do obecnej wersji, ale mogą się różnić w szczegółach w celu rozwiązania nowych problemów lub obaw.
 Każda wersja posiada wyróżniający numer wersji. Jeśli Program określa, że ​​ma do niego zastosowanie określona numerowana wersja Powszechnej Licencji Publicznej GNU „lub jakakolwiek nowsza wersja”, masz możliwość przestrzegania warunków tej numerowanej wersji lub dowolnej późniejszej wersji opublikowanej przez Wolne Oprogramowanie Fundacja. Jeśli Program nie określa numeru wersji GNU General Public License, możesz wybrać dowolną wersję kiedykolwiek opublikowaną przez Free Software Foundation.
 Jeśli w Programie określono, że proxy może zdecydować, które przyszłe wersje GNU General Public Licence mogą zostać użyte, publiczne oświadczenie proxy o akceptacji wersji na stałe upoważnia do wyboru tej wersji dla Programu.
 Późniejsze wersje licencji mogą dawać dodatkowe lub inne uprawnienia. Jednak żadne dodatkowe obowiązki nie są nakładane na żadnego autora ani właściciela praw autorskich w wyniku wyboru nowszej wersji.
 15. Wyłączenie gwarancji.
 NIE JEST OBJĘTA GWARANCJĄ NA PROGRAM W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. Z WYJĄTKIEM JEŚLI ISTNIEJE INACZEJ W PISEMNIU, WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH I/LUB INNE STRONY DOSTARCZAJĄ PROGRAM „TAK JAK JEST” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI WARTOŚCI HANDLOWEJ . CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I WYDAJNOŚCIĄ PROGRAMU SPOCZYWA NA CIEBIE. W PRZYPADKU WADLIWOŚCI PROGRAMU PONOSISZ KOSZTY WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH SERWISÓW, NAPRAW LUB POPRAWEK.
 16. Ograniczenie odpowiedzialności.
LESS WYMAGANE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LUB UZGODNIONE NA PIŚMIE WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH LUB INNE STRONY, KTÓRE MODYFIKUJĄ I/LUB PRZEKAZUJĄ PROGRAM W ZAKRESIE DOZWOLONYM POWYŻEJ PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA SZKODY, W TYM WSZELKIE OGÓLNE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY KORZYSTANIE Z PROGRAMU LUB NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA Z PROGRAMU (W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATĘ DANYCH LUB WYŚWIETLANYCH DANYCH, KTÓRE ZOSTAŁY NIEDOKŁADNE LUB STRATY UTRZYMANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB OSOBY TRZECIE LUB BRAK DZIAŁANIA PROGRAMU Z INNYMI PROGRAMAMI), NAWET JEŚLI TAKI POSIADACZ LUB INNE STRONA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. 17. Interpretacja paragrafów 15 i 16. Jeżeli zrzeczenie się gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności, o których mowa powyżej, nie może mieć lokalnego skutku prawnego zgodnie z ich warunkami, sądy rozpoznające zastosują lokalne prawo, które jest najbardziej zbliżone do bezwzględnego zrzeczenia się wszelkiej odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu. z Programem, unless do kopii Programu dołączona jest gwarancja lub przejęcie odpowiedzialności za opłatą. KONIEC WARUNKÓW Jak zastosować te warunki do swoich nowych programów Jeśli opracujesz nowy program i chcesz, aby był on jak najbardziej użyteczny dla społeczeństwa, najlepszym sposobem na osiągnięcie tego jest udostępnienie go jako wolnego oprogramowania, które wszyscy może redystrybuować i zmieniać na tych warunkach. W tym celu dołącz do programu poniższe informacje. Najbezpieczniej jest dołączyć je na początku każdego pliku źródłowego, aby najskuteczniej stwierdzić wyłączenie gwarancji; a każdy plik powinien mieć przynajmniej linię „prawa autorskie” i wskaźnik do miejsca, w którym znajduje się pełne powiadomienie. Prawa autorskie (C) Ten program jest wolnym oprogramowaniem: możesz go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Free Software Foundation, w wersji 3 tej Licencji lub (według Twojego wyboru) dowolnej późniejszej wersji. Ten program jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie przydatny, ale BEZ ŻADNEJ GWARANCJI; bez dorozumianej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej szczegółów znajdziesz w Powszechnej Licencji Publicznej GNU. Wraz z tym programem powinieneś otrzymać kopię GNU General Public License. Jeśli nie, zobacz . Dodaj również informacje o tym, jak skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej i papierowej. Jeśli program wykonuje interakcję z terminalem, niech wyświetla krótką informację w ten sposób, gdy uruchamia się w trybie interaktywnym: Prawa autorskie (C) Ten program jest objęty ABSOLUTNIE ŻADNĄ GWARANCJĄ; po szczegóły wpisz `show w'. Jest to wolne oprogramowanie i możesz je rozpowszechniać pod pewnymi warunkami; wpisz `show c' po szczegóły. Hipotetyczne polecenia `show w' i `show c' powinny pokazywać odpowiednie części Powszechnej Licencji Publicznej. Oczywiście polecenia twojego programu mogą być inne; w przypadku interfejsu GUI użyjesz pola „informacje”. Powinieneś również poprosić swojego pracodawcę (jeśli pracujesz jako programista) lub szkołę, jeśli w ogóle, do podpisania „zastrzeżenia praw autorskich” do programu, jeśli to konieczne. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat oraz jak stosować i przestrzegać GNU GPL, zobacz . Powszechna Licencja Publiczna GNU nie zezwala na włączanie twojego programu do programów prawnie zastrzeżonych. Jeśli twój program jest biblioteką podprogramów, możesz uznać, że bardziej przydatne jest zezwolenie na łączenie zastrzeżonych aplikacji z biblioteką. Jeśli to jest to, co chcesz zrobić, użyj GNU Lesser General Public License zamiast niniejszej Licencji. Ale najpierw przeczytaj .
O autorze
Autor: Super Użytkownik

Jeszcze jedna rzecz... Czy wiesz, że osoby, które udostępniają przydatne rzeczy, takie jak ten post, również wyglądają NIESAMOWITE? ;-)
Proszę zostaw użyteczny skomentuj swoje przemyślenia, a następnie udostępnij to na swoich grupach na Facebooku, które uznają to za przydatne i wspólnie zbierzmy korzyści. Dziękuję za udostępnienie i bycie miłym!

Ujawnienie: Ta strona może zawierać linki do zewnętrznych witryn produktów, które kochamy i gorąco polecamy. Jeśli kupisz sugerowane przez nas produkty, możemy otrzymać opłatę za polecenie. Takie opłaty nie wpływają na nasze rekomendacje i nie przyjmujemy płatności za pozytywne recenzje.

 

kim jesteśmy?

CollectiveRay jest prowadzony przez Davida Attarda - pracującego w niszy projektowania stron internetowych i wokół niej od ponad 12 lat, dostarczamy praktycznych wskazówek dla osób, które pracują zi na stronach internetowych. Prowadzimy również DronesBuy.net - stronę internetową dla hobbystów dronów.

David Attard

 

 

Autorzy promowani w:  Inc Czasopismo Logo .   Logo Sitepoint   Logo CSS Tricks    logo webdesignerdepot   Logo WPMU DEV   i wiele więcej ...